Odmowa wypłaty odszkodowania za śmierć

Najczęstszymi przyczynami odmowy ze strony zakładów ubezpieczeń wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej są:


1.    Brak więzi emocjonalnej pomiędzy zmarłym w wypadku, a osobą bliską która zgłasza roszczenie o odszkodowanie
2.    Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie za śmierć
3.    Śmierć osoby bliskiej przed 2008r., tj przed wprowadzeniem art. 446 § 4 k.c.
4.    Brak wyroku karnego skazującego sprawcę wypadku
5.    Brak związku pomiędzy wypadkiem komunikacyjnym a śmiercią poszkodowanego
6.    Umiejscowienie wypadku ze skutkiem śmiertelnym poza granicami Polski
7.    Wyłączna wina zmarłego, który rzekomo spowodował wypadek
8.    Brak obowiązkowej polisy OC pojazdu, którym poruszał się sprawca wypadku


1.    Brak więzi emocjonalnej


Z tym zarzutem można się spotkać, gdy osobą zgłaszającą roszczenie o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej są dziadkowie, wnukowie, pasierbowie, macochy i ojczymowie, ale także z tym zarzutem może się spotkać rodzeństwo zmarłej osoby.
W uzasadnieniu zakłady ubezpieczeń powołują się na art. 6 k.c., który stanowi iż to osoby roszczące muszą udowodnić takie więzy pomiędzy zmarłym a roszczącym o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej. Takie stanowisko jest błędne, bowiem to na zakładzie ubezpieczeń spoczywa obowiązek przeprowadzenia całego procesu likwidacji szkody, w tym dokładne rozeznanie, czy pomiędzy tymi osobami istniała więź uzasadniająca roszczenie o wynagrodzenie krzywdy.


2.    Zarzut przedawnienia roszczenia o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej


Co do zasady roszczenia o zadośćuczynienie za krzywdę przedawnia się z upływem 3 lat od zdarzenia wywołującej szkodę. Jednakże, jeżeli krzywda ta wynika z czynu będącego występkiem lub zbrodnią (a więc przestępstwa) okres ten wynosi 20 lat (art. 442 (1) k.c.). I tak w przypadku roszczeń o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej takie roszczenia przedawniają się właśnie po upływie 20 lat od zdarzenia powodującego śmierć osoby bliskiej.


3.    Śmierć osoby bliskiej przed 2008r., tj przed wprowadzeniem art. 446 § 4 k.c.


Zakłady ubezpieczeń bardzo często odmawiają wypłaty zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej jeżeli wypadek ze skutkiem śmiertelnym miał miejsce przez 3 sierpnia 2008r. a więc przed wprowadzeniem art. 446 § 4 k.c. Rzeczywiście przed tą datą nie było przepisów prawa, które by wprost regulowały instytucję zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, jednakże pomimo braku tychże przepisów należy wskazać, ich w tych sytuacjach doszło do naruszenia dóbr osobistych osób bliskich, co jest wystarczającą przesłanką do zapłaty stosownego zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej.


4.    Brak wyroku karnego skazującego sprawcę wypadku


Brak wyroku skazującego sprawcę wypadku może miedzy innymi być wynikiem umorzenia postępowania karnego ze względu na śmierć sprawcy, nieustalenie jego osoby, umiejscowienie wypadku poza granicami Polski (brak wyroku polskiego sądu), brak wyłącznej winy osoby powodującej wypadek komunikacyjny i znaczne przyczynienie się innej osoby do spowodowania wypadku, wybrakowanie akt sądowych (zniszczenie akt sądowych).
We wszystkich powyższych wypadkach sąd cywilny może ustalić, iż wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym był wynikiem przestępstwa (art. 11 k.p.c.),  a sama decyzja odmowna zakładu ubezpieczeń nie oznacza iż roszczenia nie są zasadne.


5.    Brak związku pomiędzy wypadkiem komunikacyjnym a śmiercią poszkodowanego


Taka sytuacja może się zdarzyć, kiedy ranny w wypadku samochodowym umiera wiele miesięcy po wypadku, po długotrwałym leczeniu szpitalnym, gdy w wypisie szpitalnym i na karcie statystycznej zgonu nie pojawi się informacja, iż przyczyną śmierci były urazy odniesione podczas wypadku komunikacyjnego.


6.    Umiejscowienie wypadku ze skutkiem śmiertelnym poza granicami Polski


Jeżeli wypadek ze skutkiem śmiertelnym zdarzył się poza granicami Polski rodzina zmarłego ma prawo ubiegać się o należne jej zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej. Właściwość podmiotu ubezpieczeniowego jest zależna m. in. do tego czy pojazd sprawcy był zarejestrowany na terenie Polski


7.    Wyłączna wina zmarłego, który rzekomo spowodował wypadek


Z taką sytuacją często  spotykamy się, gdy w toku likwidacji szkody zakład ubezpieczeń powołuje się na opinie biegłych sądowych do spraw rekonstrukcji wypadków, które były wydawane na potrzeby toczącego się postepowania karnego. Zakładom ubezpieczeń umyka uwadze, że pojęcie winy jest jednak odmienne na gruncie prawa karnego i cywilnego , skutkiem czego powyższe twierdzenia ubezpieczyciela można obalić w postępowaniu sądowym cywilnym.

8.    Brak obowiązkowej polisy OC pojazdu, którym poruszał się sprawca wypadku


Nie objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem OC pojazdu sprawcy nie powoduje, iż rodzina zmarłego nie może skutecznie ubiegać się o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej. W takich stanach faktycznych roszczenia należy składać do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, za pośrednictwem wybranego zakładu ubezpieczeń (np. PZU S.A.)

 

We wszytkich powyższych przypadkach odmowy wypłaty odszkodowania za śmierć osoby bliskiej -  zgłoś się do kancelarii KDRO.pl abyśmy skutecznie bronili Twoich praw i wywalczyli słusznie należne Ci zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć

Kontakt w sprawie odszkodowania

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*:
*:
*:
*:

There was an uncatched exception
malformed document created
in line (54) of (/modules/output_filter/filters/filterCssToHead.php):