Odmowa wypłaty odszkodowania za śmierć

Najcz?stszymi przyczynami odmowy ze strony zak?adów ubezpiecze? wyp?aty odszkodowania i zado??uczynienia za ?mier? osoby bliskiej s?:


1.    Brak wi?zi emocjonalnej pomi?dzy zmar?ym w wypadku, a osob? blisk? która zg?asza roszczenie o odszkodowanie
2.    Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie za ?mier?
3.    ?mier? osoby bliskiej przed 2008r., tj przed wprowadzeniem art. 446 § 4 k.c.
4.    Brak wyroku karnego skazuj?cego sprawc? wypadku
5.    Brak zwi?zku pomi?dzy wypadkiem komunikacyjnym a ?mierci? poszkodowanego
6.    Umiejscowienie wypadku ze skutkiem ?miertelnym poza granicami Polski
7.    Wy??czna wina zmar?ego, który rzekomo spowodowa? wypadek
8.    Brak obowi?zkowej polisy OC pojazdu, którym porusza? si? sprawca wypadku


1.    Brak wi?zi emocjonalnej


Z tym zarzutem mo?na si? spotka?, gdy osob? zg?aszaj?c? roszczenie o odszkodowanie za ?mier? osoby bliskiej s? dziadkowie, wnukowie, pasierbowie, macochy i ojczymowie, ale tak?e z tym zarzutem mo?e si? spotka? rodze?stwo zmar?ej osoby.
W uzasadnieniu zak?ady ubezpiecze? powo?uj? si? na art. 6 k.c., który stanowi i? to osoby roszcz?ce musz? udowodni? takie wi?zy pomi?dzy zmar?ym a roszcz?cym o zado??uczynienie za ?mier? osoby bliskiej. Takie stanowisko jest b??dne, bowiem to na zak?adzie ubezpiecze? spoczywa obowi?zek przeprowadzenia ca?ego procesu likwidacji szkody, w tym dok?adne rozeznanie, czy pomi?dzy tymi osobami istnia?a wi?? uzasadniaj?ca roszczenie o wynagrodzenie krzywdy.


2.    Zarzut przedawnienia roszczenia o zado??uczynienie za ?mier? osoby bliskiej


Co do zasady roszczenia o zado??uczynienie za krzywd? przedawnia si? z up?ywem 3 lat od zdarzenia wywo?uj?cej szkod?. Jednak?e, je?eli krzywda ta wynika z czynu b?d?cego wyst?pkiem lub zbrodni? (a wi?c przest?pstwa) okres ten wynosi 20 lat (art. 442 (1) k.c.). I tak w przypadku roszcze? o zado??uczynienie za ?mier? osoby bliskiej takie roszczenia przedawniaj? si? w?a?nie po up?ywie 20 lat od zdarzenia powoduj?cego ?mier? osoby bliskiej.


3.    ?mier? osoby bliskiej przed 2008r., tj przed wprowadzeniem art. 446 § 4 k.c.


Zak?ady ubezpiecze? bardzo cz?sto odmawiaj? wyp?aty zado??uczynienia za ?mier? osoby bliskiej je?eli wypadek ze skutkiem ?miertelnym mia? miejsce przez 3 sierpnia 2008r. a wi?c przed wprowadzeniem art. 446 § 4 k.c. Rzeczywi?cie przed t? dat? nie by?o przepisów prawa, które by wprost regulowa?y instytucj? zado??uczynienia za ?mier? osoby bliskiej, jednak?e pomimo braku tych?e przepisów nale?y wskaza?, ich w tych sytuacjach dosz?o do naruszenia dóbr osobistych osób bliskich, co jest wystarczaj?c? przes?ank? do zap?aty stosownego zado??uczynienia za ?mier? osoby bliskiej.


4.    Brak wyroku karnego skazuj?cego sprawc? wypadku


Brak wyroku skazuj?cego sprawc? wypadku mo?e miedzy innymi by? wynikiem umorzenia post?powania karnego ze wzgl?du na ?mier? sprawcy, nieustalenie jego osoby, umiejscowienie wypadku poza granicami Polski (brak wyroku polskiego s?du), brak wy??cznej winy osoby powoduj?cej wypadek komunikacyjny i znaczne przyczynienie si? innej osoby do spowodowania wypadku, wybrakowanie akt s?dowych (zniszczenie akt s?dowych).
We wszystkich powy?szych wypadkach s?d cywilny mo?e ustali?, i? wypadek drogowy ze skutkiem ?miertelnym by? wynikiem przest?pstwa (art. 11 k.p.c.),  a sama decyzja odmowna zak?adu ubezpiecze? nie oznacza i? roszczenia nie s? zasadne.


5.    Brak zwi?zku pomi?dzy wypadkiem komunikacyjnym a ?mierci? poszkodowanego


Taka sytuacja mo?e si? zdarzy?, kiedy ranny w wypadku samochodowym umiera wiele miesi?cy po wypadku, po d?ugotrwa?ym leczeniu szpitalnym, gdy w wypisie szpitalnym i na karcie statystycznej zgonu nie pojawi si? informacja, i? przyczyn? ?mierci by?y urazy odniesione podczas wypadku komunikacyjnego.


6.    Umiejscowienie wypadku ze skutkiem ?miertelnym poza granicami Polski


Je?eli wypadek ze skutkiem ?miertelnym zdarzy? si? poza granicami Polski rodzina zmar?ego ma prawo ubiega? si? o nale?ne jej zado??uczynienie za ?mier? osoby bliskiej. W?a?ciwo?? podmiotu ubezpieczeniowego jest zale?na m. in. do tego czy pojazd sprawcy by? zarejestrowany na terenie Polski


7.    Wy??czna wina zmar?ego, który rzekomo spowodowa? wypadek


Z tak? sytuacj? cz?sto  spotykamy si?, gdy w toku likwidacji szkody zak?ad ubezpiecze? powo?uje si? na opinie bieg?ych s?dowych do spraw rekonstrukcji wypadków, które by?y wydawane na potrzeby tocz?cego si? postepowania karnego. Zak?adom ubezpiecze? umyka uwadze, ?e poj?cie winy jest jednak odmienne na gruncie prawa karnego i cywilnego , skutkiem czego powy?sze twierdzenia ubezpieczyciela mo?na obali? w post?powaniu s?dowym cywilnym.

8.    Brak obowi?zkowej polisy OC pojazdu, którym porusza? si? sprawca wypadku


Nie obj?cie obowi?zkowym ubezpieczeniem OC pojazdu sprawcy nie powoduje, i? rodzina zmar?ego nie mo?e skutecznie ubiega? si? o zado??uczynienie za ?mier? osoby bliskiej. W takich stanach faktycznych roszczenia nale?y sk?ada? do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, za po?rednictwem wybranego zak?adu ubezpiecze? (np. PZU S.A.)

 

We wszytkich powy?szych przypadkach odmowy wyp?aty odszkodowania za ?mier? osoby bliskiej -  zg?o? si? do kancelarii KDRO.pl aby?my skutecznie bronili Twoich praw i wywalczyli s?usznie nale?ne Ci zado??uczynienie i odszkodowanie za ?mier?

Kontakt w sprawie odszkodowania

 

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

:
:
:
:

There was an uncatched exception
preg_match(): Argument #3 ($matches) cannot be passed by reference
in line (57) of (/framework/Utils/IpAddress.php):