Roszczenia związane ze śmiercią osoby bliskiej


 

Odszkodowanie za śmierć - jakie roszczenia odszkodowawcze

 

W przypadku śmierci osoby najbliższej w wypadku, rodzinie przysługują roszczenia odszkodowawcze wskazane w art. 446 k.c. kodeksu cywilnego.
Bez znaczenia dla roszczeń o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej jest odstęp czasu pomiędzy zdarzeniem a śmiercią osoby bliskiej. Istotnym jest natomiast związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem, a śmiercią osoby bliskiej.


Do świadczeń odszkodowawczych związanych ze śmiercią osoby poszkodowanej należą:
 

  1. Zwrot kosztów leczenia i pogrzebu,
  2. Renta,
  3. Jednorazowe odszkodowanie za śmierć ,
  4. Zadośćuczynienie za krzywdę z powodu śmierci osoby bliskiej.

  

Zwrot kosztów pogrzebu:

 

Zwrot kosztów pogrzebu i ceremonii pogrzebowej należny jest osobie lub osobom, które poczyniły nakłady, w związku z pogrzebem osoby najbliższej, bez względu na to, czy osoby te należy do kręgu spadkobierców dziedziczących po osobie zmarłej.Do kosztów pogrzebu należy zaliczyć wszystkie wydatki uznane, jako przyjęte w naszym społeczeństwie, które są w związku z ceremonią pogrzebową osoby najbliższej. Do takich wydatków należy zaliczyć koszty przewozu zwłok, koszty pogrzebu, koszty nagrobka. Dodatkowym roszczeniem jest roszczenie o zwrot kosztów zakupu odzieży żałobnej, jeżeli jej koszty są umiarkowane. Dotyczy to odzieży żałobnej, nie tylko dla osoby zmarłej, ale także dla osób bliskich.


Zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie może być odjęty przez zakład ubezpieczeń przy wypłacie należnego odszkodowania. Podobnie nie może skutkować zmniejszeniem wypłaty odszkodowania, wypłata odszkodowania dla osoby uposażonej z innej polisy ubezpieczeniowej (np. tzw. polisy ubezpieczenia grupowego na życie).  

 

Renta za śmierć osoby bliskiej

 

Podmiot odpowiedzialny powinien wypłacić osobom uprawnionym z art. 446 kodeksu cywilnego rentę o charakterze alimentacyjnym. Jeżeli zmarły wypełniał obowiązek alimentacyjny względem osób najbliższych, to osoby te mają roszczenie o zapłatę renty alimentacyjnej.


W przypadku śmierci rodzica, renta alimentacyjna powinna być wypłacana do czasu uzyskania przez dziecko zdolności zarobkowych. Pojęcie to nie jest równoznaczne z osiągnięciem pełnoletniości przez osierocone dziecko. Bez znaczenia dla istnienia roszczenia w tym wypadku jest to, czy drugie z rodziców żyje i czy jest w stanie alimentować dziecko. Be znaczenia jest także to, czy zmarły rodzic faktycznie spełniał obowiązek alimentacyjny.
Roszczenia rodzeństwa o rentę po zmarłym bracie lub siostrze powinny być uznane, jeżeli rodzeństwo udowodni fakt, iż zmarły winien był alimentować rodzeństwo w sposób stały oraz przemawiają za tym okoliczności, w tym  tzw. względy współżycia społecznego.


Roszczenie o zapłatę renty alimentacyjnej mogą także wysuwać konkubenci, dalsza rodzina, powinowaci, jeżeli zmarły dostarczał tym osobom środki w sposób trwały, dobrowolnie i dodatkowo jest to uzasadnione względami współżycia społecznego.

 

 
Jednorazowe odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej.

 

 

Jednorazowe odszkodowanie za śmierć ma odmienny charakter od renty alimentacyjnej. W tym przypadku należy brać po uwagę szereg negatywnych aspektów w życiu najbliższej rodziny, które powodują pogorszenie sytuacji życiowej najbliższego zarówno obecnie, jak i w przyszłości. Pogorszenie sytuacji życiowej może więc polegać, na tym iż matka zmarłej córki nie może liczyć już na jej wsparcie zarówno materialne jak i wsparcie w opiece nad nią w przyszłości. Z kolei osierocone dziecko, nie może liczyć na pomoc rodzica w nauce i edukacji, a śmierć rodzica powoduje zmianę planów życiowych, skutkującą porzuceniem studiów, aby opiekować się pozostałym rodzeństwem.


 
Zadośćuczynienie za krzywdę z powodu śmierci osoby bliskiej

 

Roszczenie od zadośćuczynienie za śmierć jest roszczeniem odrębnym od roszczenia o odszkodowania. Odszkodowanie bowiem, ma na celu wyrównanie szkody materialnej. Nie mniej jednak przyznanie odszkodowania opartego na art.446 §3, powoduje iż winno być także wypłacone zadośćuczynienie za krzywdę. Krzywda oznacza ból, cierpienie i ogół negatywnych następstw w zdrowiu i sferze psychicznej osoby najbliższej zmarłemu.

 

Kontakt w sprawie odszkodowania

 

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

:
:
:
:

There was an uncatched exception
preg_match(): Argument #3 ($matches) cannot be passed by reference
in line (57) of (/framework/Utils/IpAddress.php):