Wypł‚acone odszkodowania za śmierć

Kancelaria Odszkodowawcza KDRO.pl reprezentuje klientów w sprawach o odszkodowania za wypadki komunikacyjne oraz sprawach o zado??Ä?uczynienie za ??mierÄ? osoby bliskiej.

 

KDRO.pl prowadzi sprawy negocjujÄ?c wysoko??Ä? nale??nego odszkodowania z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, ale tak??e w imieniu klientów prowadzi dalej sprawy przed sÄ?dem cywilnym. Ponadto poszkodowani sa reprezentowani jako pokrzywdzeni w postÄ?powaniu karnym toczÄ?cym siÄ? przeciwko sprawcy wypadku, a tak??e za ich zgodÄ? przystÄ?pujemy do spraw karnych jako oskar??ycielie posi??kowi, wnoszÄ?c dodatkowo o zasÄ?dzenie od sprawcy na rzecz pokrzywdzonego wysokiej nawiÄ?zki. Nasi klienci mogÄ? tak??e byÄ? reprezentowani w postÄ?powaniach przed ZUS oraz przed wydzia??ami pracy sÄ?dów powszechnych.

Wszelkie zlecenia nie wiÄ???Ä? siÄ? z zap??atÄ? zaliczek lub innych op??at z góry. Nasze honorarium jest p??atne dopiero po wyp??acie kwot odszkodowania.

 

Poni??ej znajdujÄ? siÄ? opisy niektórych ze spraw o odszkodowania z tytu??u szkody poniesionej na skutek wypadku komunikacyjnego, prowadzonych przez KancelariÄ? KDRO.pl

 


 

1. Sprawa Pana Miros??awa, motocyklisty, który na skutek szybkiego dzia??ania Kancelarii, otrzyma?? 83.000z?? odszkodowania.

Kontakt w sprawie odszkodowania

 

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

:
:
:
:

There was an uncatched exception
preg_match(): Argument #3 ($matches) cannot be passed by reference
in line (57) of (/framework/Utils/IpAddress.php):