83.000zł za wypadek motocyklisty

Pan Miros??aw w??a??nie otworzy?? dzia??alno??Ä? gospodarczÄ?, polegajÄ?cÄ? m.in. na zaopatrywaniu lokali gastronomicznych w produkty spo??ywcze. To by?? pierwszy dzie?? jego pracy. Z samego rana jecha?? na skuterze do swojego pierwszego klienta.

 

Pan Miros??aw jecha?? g??ównÄ? ulicÄ? Wroc??awia, nie przypuszczajÄ?c i?? ten dzie?? na d??ugo pozostanie w jego pamiÄ?ci. Nagle z ma??ej uliczki wyjecha?? z impetem samochód osobowy uderzajÄ?c w bok skutera. Na skutek z zderzenia, Pan Miros??aw zosta?? wyrzucony ze skutera na odleg??o??Ä? 8 metrów. WypadajÄ?c ze skutera silnie uderzy?? podbrzuszem o kierownicÄ?. Na skutek wypadku poszkodowany straci?? przytomno??Ä?.

 

Po przybyciu na miejsce zespó?? Pogotowia Ratunkowego stwierdzi?? u Pana Miros??awa cechy wstrzÄ?su hipowolemicznego i natychmiast przewióz?? go do Szpitalnego Oddzia??u Ratunkowego. Poszkodowany by?? natychmiast operowany. Stwierdzono rozleg??e uszkodzenia jelit, uszkodzenie ??ledziony. Poza tym Pan Miros??aw mia?? mnogie z??amania ??eber oraz z??amanie obojczyka. W trakcie operacji chirurdzy usunÄ?li u Pana Mirka fragment jelita oraz usunÄ?li ??ledzionÄ?. Poszkodowany mia?? po prostu szczÄ???cie, ??e tak powa??ne urazy by??y szybko zdiagnozowane oraz ??e by?? on natychmiast operowany.

 

Pan Miros??aw zleci?? Kancelarii Odszkodowawczej z Wroc??awia – KDRO.pl prowadzenie sprawy o odszkodowanie i zado??Ä?uczynienie oraz sprawÄ? o ??wiadczenie wypadkowe z ZUS.

 

Po zg??oszeniu szkody Towarzystwo Ubezpieczeniowe A. S.A. odmówi??o dokonania jakiejkolwiek wyp??aty, podnoszÄ?c i?? przeciwko podejrzanemu prowadzone jest dochodzenie i wyda??o decyzjÄ? odmawiajÄ?cÄ? wyp??aty do momentu zako??czenia postÄ?powania karnego w SÄ?dzie. Stanowisko Towarzystwa Ubezpieczeniowego A. S.A. nie uleg??o zmianie pomimo przedstawienia przez KancelariÄ? KDRO.pl o??wiadczenia sprawcy, przyznajÄ?cego siÄ? do winy. Równie?? skarga z??o??ona w imieniu poszkodowanego do Komisji Nadzoru Finansowego nie spowodowa??a zmiany stanowiska Towarzystwa Ubezpieczeniowego A. S.A.

 

Pan Miros??aw na skutek wypadku i nagannej postawy Towarzystwa Ubezpieczeniowego A. S.A. pozostawa?? w niedostatku. KDRO.pl w imieniu poszkodowanego z??o??y??o powództwo w Sadzie. Nasz klient zosta?? zwolniony przez SÄ?d od ponoszenia kosztów sÄ?dowych. Wkrótce po z??o??eniu pozwu KDRO.pl poinformowa??o odpowiedzialne Towarzystwo Ubezpieczeniowe A. S.A. o wytoczeniu powództwa.

 

Na skutek dzia??a?? radcy prawnego Kancelarii KDRO.pl, Towarzystwo A S.A. uzna??o roszczenie do kwoty 83.000z??, która to kwota zosta??a wyp??acona panu Miros??awowi.

 

Obecnie Kancelaria reprezentuje naszego klienta w charakterze pe??nomocnika oskar??yciela posi??kowego w postÄ?powaniu karnym oraz wystÄ?pi??o w tym procesie o zap??atÄ? przez sprawcÄ? nawiÄ?zki na rzecz pokrzywdzonego Pana Miros??awa.

 

Ponadto Kancelaria reprezentuje Pana Mirka w postÄ?powaniu przed ZUS. Wypadek zosta?? uznany przez ZUS jako wypadek przy pracy. Obecnie toczy siÄ? postÄ?powanie w przedmiocie przyznania panu Miros??awowi ??wiadczenia wypadkowego oraz renty z ZUS.

 

Kancelaria prowadzi sprawÄ? Pana Miros??awa, tak jak w ka??dej innej sprawÄ?  nie pobierajÄ?c zaliczek zarówno za postÄ?powanie przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym, jak i w postÄ?powaniach sÄ?dowych, czy postÄ?powaniu przed Zak??adem Ubezpiecze?? Spo??ecznych.

 

Na podstawie przebiegu tej jednej, z wielu spraw prowadzonych przez KDRO.pl, mo??na oceniÄ? w jaki sposób nale??yte prowadzenie spraw prowadzi do skutecznej obrony praw poszkodowanego w wypadku.
 

Kontakt w sprawie odszkodowania

 

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

:
:
:
:

There was an uncatched exception
md5(): Argument #1 ($string) must be of type string, array given
in line (173) of (/framework/Sessions/SameSiteSessionStarter.php):