Za co otrzymasz odszkodowanie

Roszczenia uprawnionych cz?onków rodzin w zwi?zku ze ?mierci? osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym
 

W przypadku ?mierci osoby najbli?szej w wypadku, rodzinie przys?uguj? roszczenia odszkodowawcze wskazane w art. 446 k.c. kodeksu cywilnego.
Bez znaczenia dla roszcze? o odszkodowanie za ?mier? osoby bliskiej jest odst?p czasu pomi?dzy zdarzeniem a ?mierci? osoby bliskiej. Istotnym jest natomiast zwi?zek przyczynowy pomi?dzy zdarzeniem, a ?mierci? osoby.
Do ?wiadcze? odszkodowawczych zwi?zanych ze ?mierci? osoby poszkodowanej nale??:
 

  1. Zwrot kosztów leczenia i pogrzebu,
  2. Renta,
  3. Jednorazowe odszkodowanie za ?mier?,
  4. Zado??uczynienie za krzywd? z powodu ?mierci osoby bliskiej.

  

 


Zwrot kosztów pogrzebu:

 

 

Zwrot kosztów pogrzebu i ceremonii pogrzebowej nale?ny jest osobie lub osobom, które poczyni?y nak?ady, w zwi?zku z pogrzebem osoby najbli?szej, bez wzgl?du na to, czy osoby te nale?? do kr?gu spadkobierców dziedzicz?cych po osobie zmar?ej.Do kosztów pogrzebu nale?y zaliczy? wszystkie wydatki uznane, jako przyj?te w naszym spo?ecze?stwie, które s? w zwi?zku z ceremoni? pogrzebow? osoby najbli?szej. Do takich wydatków nale?y zaliczy? koszty przewozu zw?ok, koszty pogrzebu, koszty nagrobka. Dodatkowym roszczeniem jest roszczenie o zwrot kosztów zakupu odzie?y ?a?obnej, je?eli jej koszty s? umiarkowane. Dotyczy to odzie?y ?a?obnej, nie tylko dla osoby zmar?ej, ale tak?e dla osób bliskich.
Zasi?ek pogrzebowy z Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych, nie mo?e by? odj?ty przez zak?ad ubezpiecze? przy wyp?acie nale?nego odszkodowania. Podobnie nie mo?e skutkowa? zmniejszeniem wyp?aty odszkodowania, wyp?ata odszkodowania dla osoby uposa?onej z innej polisy ubezpieczeniowej (np. tzw. polisy ubezpieczenia grupowego na ?ycie).  

 

 

Renta

 

 

Podmiot odpowiedzialny powinien wyp?aci? osobom uprawnionym z art. 446 kodeksu cywilnego rent? o charakterze alimentacyjnym. Je?eli zmar?y wype?nia? obowi?zek alimentacyjny wzgl?dem osób z najbli?szych, to osoby te maj? roszczenie o zap?at? renty alimentacyjnej.
W przypadku ?mierci rodzica, renta alimentacyjna powinna by? wyp?acana do czasu uzyskania przez dziecko zdolno?ci zarobkowych. Poj?cie to nie jest równoznaczne z osi?gni?ciem pe?noletnio?ci przez osierocone dziecko. Bez znaczenia dla istnienia roszczenia w tym wypadku jest to, czy drugie z rodziców ?yje i czy jest w stanie alimentowa? dziecko. Be znaczenia jest tak?e to, czy zmar?y rodzic faktycznie spe?nia? obowi?zek alimentacyjny.
Roszczenia rodze?stwa o rent? po zmar?ym bracie lub siostrze powinny by? uznane, je?li rodze?stwo udowodni fakt, i? zmar?y winien by? alimentowa? rodze?stwo w sposób sta?y oraz przemawiaj? za tym okoliczno?ci, w tym  tzw. wzgl?dy wspó??ycia spo?ecznego.
Roszczenie o zap?at? renty alimentacyjnej mog? tak?e wysuwa? konkubenci, dalsza rodzina, powinowaci, je?eli zmar?y dostarcza? tym osobom ?rodki w sposób trwa?y, dobrowolnie i dodatkowo jest to uzasadnione wzgl?dami wspó??ycia spo?ecznego.

 

 

 
Jednorazowe odszkodowanie.

 

 

 

Jednorazowe odszkodowanie za ?mier? ma odmienny charakter od renty alimentacyjnej. W tym przypadku nale?y bra? szereg negatywnych aspektów w ?yciu najbli?szej rodziny, które powoduj? pogorszenie sytuacji ?yciowej najbli?szego zarówno obecnie, jak i w przysz?o?ci. Pogorszenie sytuacji ?yciowej mo?e wi?c polega?, na tym i? matka zmar?ej córki nie mo?e liczy? ju? na jej wsparcie zarówno materialne jak i wsparcie w opiece nad ni? w przysz?o?ci. Z kolei osierocone dziecko, nie mo?e liczy? na pomoc rodzica w nauce i edukacji, a ?mier? rodzica powoduje zmian? planów ?yciowych, skutkuj?c? porzuceniem studiów, aby opiekowa? si? pozosta?ym rodze?stwem.

 


 
Zado??uczynienia za krzywd? z powodu ?mierci osoby bliskiej

 

 

Roszczenie od zado??uczynienie za ?mier? jest roszczeniem odr?bnym od roszczenia o odszkodowania. Odszkodowanie bowiem, ma na celu wyrówna? szkod? materialnej. Nie mniej jednak przyznanie odszkodowania opartego na art.446 §3, powoduje i? winno by? tak?e wyp?acone zado??uczynienie za krzywd?. Krzywda oznacza ból, cierpienie i ogó? negatywnych nast?pstw w zdrowiu i sferze psychicznej osoby najbli?szej zmar?emu.