Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.

 

"W momencie ?mierci bliskiego
uderza cz?owieka ?wiadomo??
niczym nie daj?cej si? zape?ni? pustki."

Józef Tischner


Ka?dy z nas ma prawo do spokojnego, pe?nego mi?o?ci i wzajemnego szacunku ?ycia rodzinnego. Nieoczekiwana, gwa?towna ?mier? osoby najbli?szej, stanowi wielki cios dla ka?dego. Zdarzenie to, niew?tpliwie zmienia ?ycie osobiste, rodzinne najbli?szym osobie, która ponios?a ?mier? wskutek zawinionego dzia?ania osoby trzeciej. Gwa?towna i niespodziewana ?mier? naszych najbli?szych, prowadzi do naruszenia naszego dobra osobistego, jakim jest prawo do ?ycia w pe?nej rodzinie. Najbli?sza rodzina zmar?ego ma prawo ubiega? si? o tzw. odszkodowanie za ?mier? osoby bliskiej.


Kancelaria Dochodzenia Roszcze? Odszkodowawczych KDRO.pl oferuje pomoc dla osób, których najbli?si ponie?li ?mier?, wskutek wypadków komunikacyjnych, wypadków w pracy, czy te? na skutek b??dów medycznych. Celem naszego dzia?ania jest uzyskanie wszelkich mo?liwych ?wiadcze? i odszkodowania za ?mier? osoby najbli?szej.


Na gruncie znowelizowanego kodeksu cywilnego, a to art. 446 § 4 k.c. kr?g osób najbli?szych uprawnionych do uzyskania zado??uczynienia od osoby odpowiedzialnej za ?mier? osoby bliskiej jest wskazany wprost i nie wymagaj? dowodzenia jakichkolwiek dodatkowe przes?anki do uzyskania zado??uczynienia za ?mier? osoby bliskiej.


Osoby najbli?sze, uprawnione s? tak?e do uzyskania renty alimentacyjnej oraz odszkodowania z tytu?u pogorszenia sytuacji ?yciowej, na skutek ?mierci osoby bliskiej. Ponadto osoby z kr?gu osób bliskich mog? si? ubiega? o zwrot kosztów leczenia oraz zwrot poniesionych kosztów pogrzebu.


Kancelaria KDRO.pl pomaga we wszelkich formalno?ciach oraz reprezentuje osoby poszkodowane na skutek ?mierci osoby bliskiej, w uzyskaniu stosownych ?wiadcze? odszkodowawczych od podmiotów odpowiedzialnych za ?mier? osoby bliskiej.

Osoby dotkni?te ?mierci? osoby najbli?szej obj?te s? szczególn? opiek? ze strony KDRO.pl.

Zapewniamy konsultacje specjalistów psychologów i psychiatrów, tak aby osoby poszkodowane ?mierci? osoby najbli?szej, mia?y dost?p do w?a?ciwej opieki psychoterapeutycznej.

Radcy prawni KDRO.pl w ramach pomocy osobom poszkodowanym reprezentuj? poszkodowanych w sprawach dotycz?cych post?powania spadkowego i podatkowego.

Osoby bliskie uprawnione do odszkodowania za ?mier? osoby bliskiej, obj?te s? tak?e opiek? radcy prawnego w post?powaniach s?dowych celem uzyskania od podmiotu zobowi?zanego, nale?nego i w?a?ciwego odszkodowania za ?mier? najbli?szej.

Ponadto osoby pokrzywdzone na skutek ?mierci osoby bliskiej, w ramach pomocy oferowanej przez KDRO.pl, maj? zapewnion? reprezentacj? radcy prawnego b?d? adwokata w post?powaniu karnym tocz?cym si? przeciwko sprawcy, ponosz?cego win? za ?mier? osoby bliskiej.

Kontakt w sprawie odszkodowania

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*:
*:
*:
*:

There was an uncatched exception
malformed document created
in line (67) of (/modules/output_filter/filters/filterCssToHead.php):