Jak uzyskać odszkodowanie za śmierć

 

Kancelaria KDRO.pl specjalizuje si? w odzyskiwaniu wszelkiego rodzaju odszkodowa? oraz zado??uczynienia od podmiotów zobowi?zanych. W?ród naszych pracowników znajduj? si? prawnicy z bogatym do?wiadczeniem w odzyskiwaniu odszkodowa? i likwidacji szkód. Po?ród nich znajduj? si? tak?e radcy prawni oraz aplikanci radcowscy. Ponadto posiadamy bogate do?wiadczenie w szacowaniu szkód osobowych, a w sk?ad naszych pracowników wchodzi radca prawny, posiadaj?cy tak?e tytu? lekarza medycyny, co powoduje i? we w?asnym zakresie mo?emy oceni? wszelk? dokumentacj? medyczn?, czy te? skutecznie dowodzi? praw naszych klientów przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w post?powaniu likwidacyjnym oraz przed s?dami wszystkich instancji.

Poniewa? osoby poszkodowane, wymagaj? szczególnej opieki i troski, aby nie zagubi?y si? w?ród przepisów prawa, udzielamy nieodp?atnych porad i opinii w sprawach prawa odszkodowa?. Ka?dy z Pa?stwa przed ewentualnym podpisaniem umowy z Kancelari? KDRO.pl, otrzyma obszern? porad? prawn? z uwzgl?dnieniem oceny zasadno?ci roszcze?, szansy wygranej oraz wyceny nale?nego odszkodowania za ?mier?.

Klienci, którzy zdecyduj? si? powierzy? nam swoje sprawy nie p?ac? ?adnych op?at i zaliczek na rzecz Kancelarii KDRO.pl. W toku sprawy, je?eli zachodzi konieczno?? reprezentowania Pa?stwa w post?powaniu karnym przygotowawczym przed Prokuratorem, w s?dzie karnym lub w s?dzie cywilnym, nie ponosz? Pa?stwo jakichkolwiek op?at za reprezentowanie Pa?stwa przez radc? prawnego lub adwokata.

Po podpisaniu z nami umowy, czynno?ci KDRO.pl polegaj? na zebraniu ca?ego materia?u dowodowego w sprawie, okre?leniu podmiotu odpowiedzialnego za szkod?, zg?oszenie szkody wszystkim podmiotom odpowiedzialnym, z jednoczesnym wezwaniem do zap?aty.


W toku sprawy poszkodowane rodziny, które chc? ubiega? si? o odszkodowanie za ?mier?, s? instruowane jakie dokumenty nale?y zgromadzi?, wspomagamy pokrzywdzone rodziny w specjalistyczn? pomoc psychologa, a gdy jest to niezb?dne tak?e psychiatry.
Na bie??co monitorujemy proces likwidacji szkody prowadzony przez podmioty odpowiedzialne. W  przypadku przyznania tak zwanego bezspornego odszkodowania wyst?pujemy do podmiotów odpowiedzialnych o szczegó?owe informacje dotycz?ce sposobu wyceny szkody. 

W przypadku tzw. odszkodowa? za ?mier? osoby bliskiej, odszkodowania wyp?acane pokrzywdzonym rodzinom mog? by? nieodpowiednie i wiele roszcze?, np. o rent? alimentacyjn? mo?e by? nie uznanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe. W takich przypadkach spraw? przejmuje reprezentuj?cy nas zespó? radców prawnych z dzia?u spraw s?dowych i po uzyskaniu akceptacji przez naszego klienta, kierujemy spraw? na drog? post?powania s?dowego.


Na ka?dym z etapów post?powania nasi klienci maj? zapewnion? obs?ug? przypisanego do Waszej sprawy prawnika. W ka?dym momencie tego post?powania nasi Klienci maj? zapewniony dost?p do w?asnych akt sprawy. W naszych umowach nie ma ?adnych „kruczków”, zawsze Klient mo?e w ka?dym momencie sprawy zrezygnowa? z naszych us?ug.
 
W przypadku roszcze? o odszkodowanie za ?mier? osoby bliskiej, KDRO.pl preferuje zlecanie kompleksowej obs?ugi obejmuj?cej reprezentacj? interesów pokrzywdzonej rodziny ju? na etapie post?powania karnego przygotowawczego, prowadzonego przez Prokuratur?. Jest to istotne ze wzgl?dów dowodowych, bowiem na tym etapie prokuratura dopuszcza dowód z opinii bieg?ego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Tym samym pokrzywdzeni maj? pewno??, i? sprawa znajdzie swój sprawiedliwy koniec, a sprawca wypadku nie oka?e si? jego ofiar?, b?d? te? post?powanie karne nie zostanie bezpodstawnie umorzone.

Mamy bogate do?wiadczenie w sprawach roszcze? o odszkodowania za ?mier? osoby bliskiej, w których zak?ady ubezpiecze? wcze?niej odmawia?y wyp?at odszkodowania i zado??uczynienia za ?mier? osoby bliskiej powo?uj?c si? na przedawnienie roszcze? lub te? na brak obowi?zku zap?aty ze wzgl?du na brak przepisu art. 446 par. 4 k.c. przed ?mierci? osoby bliskiej tj. przed 2008r.

 

W naszej Kancelarii KDRO.pl zaufanie klientów do naszej pracy jest najwa?niejsze.

To My walczymy, Ty wygrywasz!

 

Kontakt w sprawie odszkodowania

 

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

:
:
:
:

There was an uncatched exception
md5(): Argument #1 ($string) must be of type string, array given
in line (173) of (/framework/Sessions/SameSiteSessionStarter.php):